Hoppa till innehållet
Branova Nordic ABBranova Nordic AB
LUFTRENARE FÖR INDUSTRI OCH VERKSTADSLOKALER

LUFTRENARE FÖR INDUSTRI OCH VERKSTADSLOKALER

SKAPA EN HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ MED EN PROFESSIONELL LUFTRENARE

Industrilokaler och verkstadslokaler är platser som ofta kan ha hög halt av föroreningar i luften. Det kan skapa en farlig arbetsmiljö för de anställda. Damm, slipdamm, avgaser, oljedimmor, rök, kemikalier och framför allt olika typer av små partiklar, så kallade PM2,5 är vanliga föroreningar som kan orsaka problem för människors hälsa. PM2,5 är partiklar mindre än 2,5 mikrometer. De är så små att de inte syns och så lätta att de kan hålla sig svävande i luften flera timmar. De kommer in i våra luftvägar, allra längst ut i alveolerna och passerar sen ut i blodet och orsakar små mikroinflammationer som på sikt ökar risken för, stroke, cancer, astma/allergi och andra andningssjukdomar. Enligt WHO dör ca 7 000 personer i förtid på grund av partiklar i inandningsluften. För att motverka risken för ohälsa och skapa en hälsosam arbetsmiljö i dessa lokaler kan en professionell luftrenare för industri vara en enkel och effektiv lösning.

ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH FÖRBÄTTRA HÄLSAN PÅ ARBETSPLATSEN

En luftrenare kan bidra till en bättre hälsa i verkstads- och industrilokaler genom att minska mängden ohälsosamma partiklar som cirkulerar i luften. Detta kan ha flera positiva effekter på de anställda som vistas där:

 1. Minskar risken för hälsoproblem: Genom att använda en luftrenare kan man minska mängden partiklar och virus i luften och därmed minska risken för att anställda ska drabbas av sjukdomar och hälsoproblem. I och med att partikelfilter av Hepa-typ även tar virus och bakterier minskar smittspridningen av förkylningsvirus och andra luftburna sjukdomar. Det har vistats minska sjukfrånvaron på arbetsplatser som använder luftrenare.
 2. Förbättrar luftkvaliteten: Dålig luft på arbetsplatsen ger flera negativa, icke önskade effekter som lätt kan åtgärdas med luftrenare. Ren luft på arbetsplatsen kan bidra till minskad trötthet och ökad koncentrationsförmåga hos personalen vilket kan minska skaderisken, förbättra produktiviteten, och prestationen hos de anställda. Det ger nöjdare personal och ökad ekonomisk hållbarhet för företaget.
 3. Reducerar lukt: Luftrenare kan också hjälpa till att reducera dålig lukt som kan uppstå från kemikalier eller annan verksamhet i lokalen. Detta kan skapa en mer behaglig arbetsmiljö och förbättra trivseln för de anställda. Personal som trivs och känner att arbetsgivaren tar ansvar presterar oftast mer.
 4. Minskar damm: Dammpartiklar kan irritera ögon och luftvägar och leda till allergier och andra hälsoproblem. Pollen utgör en stora problem för många anställda under perioden februari – september. En luftrenare kan hjälpa till att minska mängden damm och pollen i luften och därmed skapa en mer hälsosam arbetsmiljö för de anställda. Många som har luftrenare på sin arbetsplats vittnar om att ”jobbet är deras fristad”.

 

Sammanfattningsvis kan en luftrenare i industrilokaler ha flera positiva effekter på både hälsan och på resultatet för företaget genom att minska mängden förorenad luft och förbättra luftkvaliteten. Experter rekommenderar filterlösningar som de mest effektiva när det gäller att eliminera damm och partiklar i luften. Genom att minska risken för hälsoproblem och skapa en mer hälsosam arbetsmiljö kan en luftrenare bidra till ökad produktivitet och trivsel hos de anställda.

LUFTRENARE FÖR DAMM I INDUSTRI

Damm och partiklar är en vanlig förorening i industriella miljöer. Särskilt i lokaler med trä- och metallbearbetning i form av borrning, fräsning och slipning, eller andra material som kan orsaka damm. Många verkstäder och snickerer har effektiva utsugsanordningar och luftslussar av olika slag som effektivt eliminerar de större partiklarna. De små (PM2,5) läcker oftast ut i inandningsluften och orsakar problem fast de inte syns. En luftrenare kan hjälpa till att filtrera bort både damm och de små, mest skadliga partiklarna och förhindra att det sprids i luften, vilket skapar en säkrare arbetsmiljö för de anställda. En luftrenare med ett högeffektivt HEPA-filter kan effektivt filtrera ut dammpartiklar och förhindra att de cirkulerar i luften.

HUR OFTA SKA MAN BYTA HEPA-FILTER I EN PROFESSIONELL LUFTRENARE?

Det är en svår fråga att svara på eftersom det beror på mängden föroreningar i luften. Det kan variera från arbetsplats till arbetsplats. Generellt rekommenderas dock det att HEPA-filtret byts ut minst en till fyra gånger per år i en professionell luftrenare som används i industri- eller verkstadslokaler. Varje arbetsplats rekommenderas att själva ta fram en rutin med rätt intervall för filterrengöring och filterbyte. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att byta ut filtret oftare än så, särskilt om luftkvaliteten är särskilt dålig. För att få optimal effekt ska luftrenaren gå dygnet runt.

LUFTRENARE FÖR VERKSTAD

En verkstad är en plats där det ofta förekommer mycket föroreningar i luften, vilket kan göra det svårt för de anställda att arbeta på ett säkert och effektivt sätt. Det kan bland annat handla om vägdamm, slipdamm, svetsrök, bilavgaser, andra avgaser, lacker, oljedimmor och andra lösningsmedel. Många verkstadsarbetare är väl medvetna om detta och tar den smutsiga arbetsmiljön för självklart och reflekterar tyvärr inte över hur den luft de dagligen andas ser ut. Eller vilka konsekvenser det kan få på lång sikt. En luftrenare i en verkstad kan hjälpa till att eliminera föroreningar från luften och skapa en arbetsmiljö som är långt bättre än vad de anställda kan tänka sig. Därför är det viktigt att föra en dialog med arbetsgivaren, skyddsombud och andra ansvariga för att få till en lösning. En luftrenare med en kraftfull fläkt är en enkel lösning som direkt kan appliceras i varje verkstad utan ytterligare investeringar och ombyggnationer och kan effektivt filtrera ut föroreningar från luften och hjälpa till att skapa en renare och säkrare arbetsplats.

LUFTRENARE PÅ BYGGARBETSPLATSER

Byggarbetsplatser är ofta platser med hög föroreningsnivå, särskilt i byggnadsprocessens tidiga skede när det hanteras material som kan orsaka byggdamm och rök. En luftrenare kan hjälpa till att ta bort föroreningar från luften och skapa en säkrare arbetsmiljö för byggpersonalen. En portabel, flexibel luftrenare kan placeras på olika platser på byggarbetsplatsen och kan effektivt filtrera ut föroreningar från luften. Våra luftrenare har olika tillbehör som ger den flexibilitet som just du behöver.

LUFTRENARE FÖR LAGERLOKALER

Lagerlokaler är ofta platser med hög föroreningsnivå på grund av användning av maskiner och fordon. I en lagerlokal är det vanligt att det förekommer föroreningar såsom damm, pollen, mögel och partiklar från förpackningsmaterial. Ett exempel är däckhotell där gummilukten ofta är påtaglig beroende på många kemikalier som finns i däck. Däck innehåller bland annat vulkningsmedel, antioxidanter, antiozoner kiseldioxid och kolväteoljor. De analyser som gjorts på ångor som frigörs av däck har visat sig innehålla ämnen som kan vara cancerframkallande och yrkesmässig exponering kan därför ge toxiska effekter, menar experter1).  Dessa föroreningar kan leda till problem med hälsan, såsom allergiska reaktioner och andningsbesvär. Genom att använda en luftrenare kan man minska halterna av dessa föroreningar i luften och skapa en hälsosammare arbetsmiljö för de anställda, både på däckhotell och andra lagerlokaler. En professionell luftrenare är särskilt effektiv för att rena luften i större utrymmen som lagerlokaler.

1) https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Education-Centers/Crumb-Rubber-Safety-Information-Center

TIPS PÅ VAD DU BEHÖVER TÄNKA PÅ VID VAL AV LUFTRENARE FÖR INDUSTRI

 • Försäkra dig om ett tillräckligt luftflöde för den storlek på lokal som du har.
 • Välj en filterlösning i stället för andra lösningar som hanterar föroreningar med olika kemiska processer, filterlösningar anses hantera partiklar bäst.
 • Välj typ av filter beroende på vilken typ av föroreningar ni har. Hepa-filter för damm, partiklar, pollen, virus och bakterier. Kolfilter för lukter, gaser och VOC. Kombifilter Hepa/Kol om ni har vill eliminera båda.
 • Välj luftrenare där ni lätt kan reglera luftflödet.
 • Jobbar ni nära luftrenaren ska ni kunna ställa in fläkten på den nivå som inte stör ljudmässigt.
 • Luftrenaren ska gå dygnet runt. När ni lämnar lokalen, dra på fläkten på fullt.
 • Välj en luftrenare där ni kan dammsuga förfilter, det spara hepa/kolfiltren.
 • Ta fram en rutin för rengöring och filterbyte och var noga med att byta filter så fort det är fult.
 • Blås aldrig rent filter med tryckluft. Dels går filtren sönder och dels får ni tillbaka alla föroreningar som ni vill bli av med.
 • Välj antal luftrenare efter hur många kubikmeter luft ni har i lokalen och hur stor mängd luft luftrenaren omsätter.
 • Ta hellre en eller två luftrenare mer än vad som motsvarar kubikmetermängden i rummet. Det ger en effektivare omsättning av luftmängden och därmed en effektivare rening även om ni periodvis inte kör luftrenaren på full effekt.

REKOMMENDERADE LUFTRENARE FÖR INDUSTRI

Med rätt typ av luftrenare kan företag minska hälsorisker för personalen och upprätthålla hög produktivitet genom att eliminera skadliga partiklar från luften. Vi rekommenderar dessa luftrenare för industri och verkstad för att skapa en renare och hälsosammare arbetsmiljö. Läs även om luftrenare vid pollenallergi.

Vagn 0

Din varukorg är för närvarande tom.

Börja shoppa