LUFTRENARE FÖR STALL

STALLUFTEN KAN KÄNNAS FRISK OCH REN MEN ÄNDÅ VARA KRAFTIGT FÖRORENAD!

Luftföroreningar i stallet kan ge hästen skador i luftvägarna och därmed nedsatt prestationsförmåga.

I stallet finns olika typer av föroreningar, damm och partiklar. Det kan vara damm från foder och strö. Det frisätts också gaser, framför allt ammoniak från hästarnas gödsel i boxarna, som är mindre hälsosamt att andas in. Ammoniaken ger upphov till irritation i andningsvägarna och försvårar reningen av hästens luftvägar. Luftföroreningar i stallet kan också vara små vätskedroppar som bland annat kan innehålla virus.

Dammet innehåller ofta mikroorganismer (bl.a. bakterier, svampar, sporer med mera) som kan orsaka både nedsatt prestationsförmåga, infektioner och allergiska reaktioner.

Våra luftrenare Offerförfrågan

Att tänka på

OSYNLIGT DAMM FARLIGAST

Det är viktigt att ha en stallmiljö som värnar hästens och ryttarens hälsa och som ger en optimal prestationsförmåga för hästarna för både fritidsryttare, tävlingsryttare och framför allt gällande travhästar som vecka efter vecka förväntas prestera på hög nivå.

Det minsta dammet, som inte syns, är farligast. Det kallas för respirabelt damm eftersom det följer med inandningsluften ned i lungorna där det orsakar infektioner och allergiska reaktioner. Partiklar mindre än 2,5 mikrometer passerar dessutom alveolerna och ut i blodet där de också orsakar små mikroinflammationer som på sikt försämrar hälsa hos både hästar och människor. Ref: SvD Susanne Baltscheffsky; 20041002

Vissa partiklar, damm och föroreningar ser vi tydligt medan andra finns där men syns inte och det är dom som är mest skaldliga. I stalluften kan det finnas upp till flera tusen gånger så mycket luftburna bakterier och mögelsvampar som ute. Det kan alltså finnas höga halter av damm i våra stall utan att vi märker det, vilket är mycket förrädiskt.

Stalluften kan kännas frisk och ren men ändå vara kraftigt förorenad.

Hälsa

HÄSTENS LUFTVÄGAR

I hästens lungor finns det mekanismer som tar hand om och transporterar upp inandade partiklar men dessa mekanismer är inte gjorda för att klara av den enorma belastning som dålig stalluft innebär.

I stalluften kan det finnas upp till flera tusen gånger så mycket luftburna bakterier och mögelsvampar som utomhus.

Det är svårt att sätta gränsvärden för högsta acceptabla halt av luftburna partiklar. Vilken mängd partiklar som gör hästen sjuk eller nedsatt beror på många samverkande faktorer. Det beror bland annat på vilken typ av partiklar det handlar om och hur känslig hästen är.

Om en häst i stallet blir förkyld är det viktigt att säkra ren luft och bra ventilation för att inte hästen ska få bestående problem. De allra flesta hästar som lider av kronisk hosta har fått det genom att vistas i en dålig stallmiljö.

Ref; Utdrag ur Hästens hälsa, lufthygien: Michael Ventorp och Per Michaneck SLU

Kontakta oss för offert

Dammpartiklar

ÅTGÄRDER

För att ventilera bort dammpartiklarna krävs stor luftomsättning i stallet, mycket större än vad som krävs för att ventilera bort fukten och värmen som hästarna avger. (Webster et al., 1987) Att ha ett stallklimat fritt från föroreningar är detsamma som att ha en god lufthygien.

Ventilationsanläggningar är till för att byta ut luften. Föra ut luft med mindre syremängd från inomhusmiljön och byta den mot syresatt luft utifrån. Även om det finns en bra ventilationsanläggning i stallet finns risk för höga halter av luftföroreningar. Om man inte har ventilationsanläggningar med kvalitativa HEPA-filter tar ventilationen enbart bort de större partiklarna. Inte de små skadliga. För det krävs oftast en effektiv luftrening.

Större dammpartiklar är tillräckligt tunga för att ”sedimentera” dvs falla till golvet relativt snabbt. För en partikel på 0,6 mikrometer tar det 27,8 timmar att falla 1m under vindstilla förhållande. För respirabla partiklar är alltså sedimentering inte någon faktor av betydelse. (Magnusson, 1991). Det innebär att de ligger kvar länge i den luft som hästar och människor andas in. Fast de inte syns.

Enligt svensk standard SS 951051 anges minimiventilationsbehovet till 30-70m3 luftflöde /h och häst (500kg). Maximiventilationen anges till 280-320m3 luftflöde /h och häst.

LUFTRENING

För att säkra en riktigt bra luftmiljö i stallet bör ventilationen kombineras med effektiv luftrening. Ventilation byter mindre syresatt inomhusluft mot frisk utomhusluft med nytt syre. Kunskapen gällande luft stannar allt för ofta vid just ventilation. Det många inte vet är att ventilation inte hanterar mindre partiklar och föroreningar eftersom filtren i ventialtions-systemen ofta är så grova att de inte tar bort respirabelt damm.

Luftrening däremot, är till för att just eliminera partiklar och damm. Rena luften! En bra luftrenare med kvalitativa filter tar bort 99,97% av allt damm ner till 0,1 mikrometers storlek. Alltså de tar bort det respirabla, skadliga partiklarna. De filter som sitter i våra luftrenare tar även bort mögelsporer, pollen, virus, bakterier och andra mikrober. Något som främjar hälsa hos både hästar och de människor som vistas mycket i våra stall.

Bäst effekt får du alltså om du kombinerar ventilationen med luftrening. Då får du frisk syresatt luft utifrån via ventilationen och renad luft inomhus med hjälp av luftrenaren. Det ger den bästa inomhusmiljön för dig och dina hästar.

Se alla produkter

Michaela

Barber and Babes i Uppsala

"Otroligt bra investering i hälsan. Sen vi fick luftrenaren till salongen har vi noterat att det inte luktar kemikalier längre när man kommer in genom dörren. Vi har mycket mindre irriterade och torra ögon. Både personalens och kundernas allergiska besvär har minskat avsevärt. En stor bonus är att den är så enkel att rengöra!"